Regulamin

Regulamin serwisu internetowego DrNietubicz.pl

O serwisie:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu DrNietubicz.pl w celu zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych w ramach wizyt domowych lub porad lekarskich świadczonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 2. Właścicielem serwisu DrNietubicz.pl jest Krzysztof Nietubicz Prywatna Praktyka Lekarska z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 56/108, 02-797 Warszawa, NIP 5361819238, REGON: 146529351.

 3. Każdy Użytkownik rozpoczynając korzystanie z serwisu wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Zamawiającym usługi w serwisie może być wyłącznie osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nabycie usługi w Serwisie przez inne podmioty jest możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Praktyki.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji zasad działania serwisu i oferowanych usług z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia serwisu ze względu, w szczególności z uwagi na czynności konserwacyjne, przerwy techniczne i urlopowe.

 5. Do prawidłowego działania serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniego łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego wymagania techniczne zwyczajowo stosowane przy zakupach przez Internet.

Dane osobowe:

 1. Administratorem Danych osobowych pacjentów jest Krzysztof Nietubicz Prywatna Praktyka Lekarska zarejestrowana pod powyższym adresem. W celu realizacji usługi Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych także innym podmiotom. Dane osobowe pacjentów są przetwarzane także przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań w celu obsługi płatności.

 2. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na powyższy adres.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną, z wyjątkiem żądania usunięcia oczywistych omyłek. W tym przypadku przetwarzanie danych następuje z mocy prawa i nie wymaga zgody pacjenta.

 4. Pacjent lub jego umocowany przedstawiciel ma prawo do uzyskania odpisu dokumentacji medycznej. Odpisy są udostępniane w formacie pdf i przesyłane na wskazany przez Pacjenta adres e-mail niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zamówienia wizyty konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko zamawiającego, imię i nazwisko pacjenta, adres pobytu chorego, telefon i adres e-mail zamawiającego. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. W czasie realizacji usługi konieczne będzie podanie także nr PESEL pacjenta i innych danych potrzebnych do sporządzenia dokumentacji medycznej.

 6. Zawarcie Umowy o świadczenie usług medycznych jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika jako Pacjenta albo jako przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Pacjenta, zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Użytkownik jako Pacjent, albo jako przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Pacjenta, składa oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną zgodnie z wymogami art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 8. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy może używać plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl stawy o ochronie danych osobowych.

Zasady realizacji lekarskich wizyt domowych oraz teleporad:

 1. Przed skorzystaniem z usługi Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że spełnia warunki niezbędne do wykonania usługi – w szczególności zgłaszany pacjent przebywa na obszarze objętym usługą (wizyty domowe) oraz spełnia minimalne wymogi wiekowe. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania rozsądnej oceny, czy skorzystanie z planowanej wizyty domowej lub teleporady stanowi właściwy środek zaradczy w przypadku danego Pacjenta i czy nie powinien skorzystać z pomocy pogotowia ratunkowego lub specjalistycznego leczenia szpitalnego. Użytkownik dokonując oceny może skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie serwisu. Teleporady świadczone są wyłącznie dla pacjentów pełnoletnich.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia zamówienia Praktyka oddzwoni do pacjenta niezwłocznie, najdalej w ciągu 48 godzin w celu umówienia terminu. W przypadku teleporady- zamówienie usługi odbywa się bezpośrednio poprzez jej opłacenie. Po dokonaniu płatności po godzinie 21:00 Praktyka oddzwoni do pacjenta następnego dnia po godzinie 11:00 w celu zrealizowania konsultacji telefonicznej. Zamówienia złożone wcześnie rano realizowane są od godziny 11:00.

 3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności poprzez przelewy natychmiastowe. Rozliczenia transakcji są prowadzone za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

 4. Dla wizyt domowych - jeśli Użytkownik przyjmuje zaproponowane warunki usługi, zobowiązany jest do jej opłacenia najpóźniej na godzinę przed planowanym terminem wizyty. Umowę o świadczenie usług medycznych uważa się za zawartą z chwilą opłacenia usługi w serwisie internetowym. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje na godzinę przed planowanym terminem wizyty. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w tym terminie umowę uważa się za niezawartą a usługa nie zostanie wykonana. W przypadku opłacenia usługi z opóźnieniem, Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, anulowania rezerwacji i zwrotu środków na konto użytkownika. W przypadku teleporad - konieczne jest wcześniejsze opłacenie usługi.

 5. Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w przypadku kiedy nie może ona zostać zrealizowana na skutek okoliczności na które Praktyka nie ma wpływu, a także jeśli stwierdzi, iż zamówienie nie może zostać zrealizowane z winy Użytkownika lub użytkownik nie spełnia warunków do jej wykonania, np. ze względu na wiek Pacjenta lub miejsce przebywania. W takim przypadku Użytkownikowi zostanie zwrócona zapłacona cena usługi.

 6. Praktyka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi, jeśli umowa nie może zostać należycie wykonana z winy Użytkownika, a okoliczności te ujawnią się w trakcie realizacji usługi. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny usługi.

 7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po jej zawarciu, tzn. po opłaceniu zamówienia. Użytkownik akceptuje fakt i przyjmuje do wiadomości, iż przepisy o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie mają zastosowania do świadczenia usług medycznych.

 8. Reklamacje proszę kierować na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 2 w terminie 30 dni od zawarcia umowy o świadczenie medyczne. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni na adres Użytkownika wskazany w piśmie. Jeśli Użytkownik opłacił usługę, w przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie mu zwrócona zapłacona cena.

 9. Do każdej wizyty domowej nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub na żądanie - fakturę elektroniczną. Nabywca usługi świadczonej na odległość otrzymuje zawsze fakturę elektroniczną na wskazany przy zamówieniu adres e-mail. Korzystając z Serwisu Użytkownik/Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury wystawiane są wyłącznie na osobę fizyczną dokonującą płatności w zawiązku z zakupem niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Faktury nie zawierają numeru NIP niezależnie od tego, czy był podany w formularzu. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorców jest możliwa po uzyskaniu uprzedniej, indywidualnej zgody Praktyki.

data obowiązywania od: 01/04/2020